Sesje rady miasta

Koncepcja stałej wystawy w muzeum. XXVII…

Radni na tej sesji zajęli się uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kolarskiej, gdzie deweloper chce postawić trzy pięciokondygnacyjne bloki. Później dyrekcja Muzeum Dom Rodziny Pileckich...

Kluby piłkarskie niezadowolone z dotacji…

Sesja rozpoczęła się od nadania honorowego obywatelstwa miasta księdzu kanonikowi Stanisławowi Gadomskiemu. Później wprowadzono zmiany w budżecie, dokładając pieniądze do remontu ulic Prusa-Lubiejewska i Wołodyjowskiego. Powrócił temat konkursu na dotacje...

Remont ul. Prusa i fetor w mieście. XXVI…

Radni i przybyli na sesję mieszkańcy ul. Prusa zwracali uwagę na to, jak bardzo inwestycja utrudnia im dostanie się do swoich posesji. W kwestii uciążliwego fetoru, wydobywającego się z oczyszczalni...

Dotacja tylko dla jednego klubu piłkarsk…

W tym roku urząd miasta postanowił zmienić zasady udzielania dotacji dla klubów sportowych. Punkt 7. regulaminu mówi o tym, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wybór jednej oferty w ramach jednego...

Absolutorium dla burmistrza. XXV Sesja R…

Czerwcowa sesję rady miasta Ostrów Mazowiecka rozpoczęła dyskusja na temat uregulowania sprawy terenu byłego cmentarza żydowskiego przy ul. Broniewskiego. W samorządzie miasta nie ma wątpliwości co do tego, że należy...

Miasto połączy spółki ZEC i ZGK? XXIV Se…

Po wielu miesiącach sesji organizowanych w trybie zdalnym, 26 maja rada miasta spotkała się na obradach w Starej Elektrowni. Sesję zdominował temat połączania spółek miejskich Zakładu Energetyki Cieplnej oraz Zakładu...

Przetarg na odbiór odpadów i przebudowa …

Obrady ostatniej sesji zdominowały tematy związane z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Pierwszą kwestią było rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Burmistrz miasta tłumaczył, dlaczego wybrana została oferta miejskiej spółki, mimo...

XX Sesja Rady Miasta

W porządku obrad znalazły się punkty związane m.in. z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalnością ZGK, ZEC i TBS, także z realizacją budżetu i planu inwestycyjnego. Burmistrz poinformował o...

XIX Sesja Rady Miasta

Sesja miała uroczysty charakter i związana była z obchodami 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Radni przyjęli specjalne stanowisko oraz zgodzili się na nadanie drodze S8 nazwy Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920...

XVIII Sesja Rady Miasta

Głównymi punktami w porządku obrad były te, dotyczące udzielenia burmistrzowi Jerzemu Bauerowi wotum zaufania i absolutorium. Radni byli w tym temacie podzieleni. W trakcie sesji rozmawiano też m.in. o działalności...

XVII Sesja Rady Miasta

Głównym powodem zwołania sesji było planowane zmniejszeniem liczby godzin pracy we wszystkich miejskich przedszkolach. Od września 2020 roku zorganizowanych ma zostać 31 grup przedszkolnych, z czego tylko 10 ma pozostać...

XVI Sesja Rady Miasta

W marcu zebrali się radni miejscy, a obrady rozpoczęli uczczeniem chwilą ciszy zmarłego niedawno Zygmunta Klepackiego. Później procedowali nad uchwałami dotyczącymi budżetu, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i regulaminem przyznawania...

XV Sesja Rady Miasta

W poniedziałek 24 lutego odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja, poświęcona uchwale o wyborze metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dużej krytyce sposobu rozliczania na podstawie zużycia wody, burmistrz zaproponował...

XIV Sesja Rady Miasta

Pod obrady wróciła niepodjęta tydzień wcześniej uchwała w sprawie zmiany sposobu ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym razem została podjęta. Od kwietnia za śmieci płacić będziemy według zużycia wody...

XIII Sesja Rady Miasta

W porządku obrad znalazło się kilkanaście punktów, ale najważniejszą uchwałą tego dnia była ta dotycząca zmiany sposobu ustalania opłaty oraz jej wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy sposób ma uszczelnić...

XII Sesja Rady Miasta

Grudniowa sesja w każdym samorządzie jest bardzo ważna, gdyż wtedy uchwalany jest budżet na nowy rok. W budżecie zapisane są podstawowe dochody i wydatki, ale także inwestycje, na które czekają...

XI Sesja Rady Miasta

Rajcy rozmawiali o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście w 2018 roku. Kierownicy ośrodków zdrowia mówili o problemach z pozyskiwaniem nowej kadry lekarskiej. Podczas tych obrad rada zdecydowała o podniesieniu...

X Sesja Rady Miasta

Sesję zaczęło wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi Krzysztofowi Listwonowi za działalność społeczną i samorządową. Głównym tematem była nasycalnia i związane z jej działalnością skażenie terenu i zagrożenie miejskich ujęć wodnych. Czy...

IX Sesja Rady Miasta

24 lipca zwołana została nadzwyczajna sesja rady miasta. Głównym powodem były uchwały związane z realizacją przez MOPS dwóch projektów finansowanych ze środków unii europejskiej. Wprowadzono również kilka ważnych zmian w...

VIII Sesja Rady Miasta

Ostatnia przed wakacjami sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka zorganizowana została w połowie czerwca. Wtedy tradycyjnie głosowano za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta. Raport o stanie miasta Sesje Rady Miasta   https://www.youtube.com/watch?v=7yx3VwIBkio

VII Sesja Rady Miasta

VII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się 23 maja. Podczas tych obrad wprowadzono zmiany w budżecie, związane m.in. z budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przedłużono umowę z Ministerstwem Kultury...

VI Sesja Rady Miasta

Radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa miasta w 2018 roku oraz sprawozdania na temat funkcjonowania sportu i kultury w mieście, które przedstawili dyrektorzy MDK, MBP, MOSiR i Muzeum Dom Rodziny...

V Sesja Rady Miasta

7 marca w samorządzie miasta zwołana została sesja nadzwyczajna. Głównym punktem obrad były zmiany w budżecie na 2019 rok, wprowadzające m.in. środki na zakup działki pod budowę szkoły. Dyskutowano też...

IV Sesja Rady Miasta

Na czwarte w tej kadencji obrady radni miasta spotkali się 13 lutego. Procedowali m.in. nad zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz nad utworzeniem w mieście ośrodka wsparcia „Ostrowski...

III Sesja Rady Miasta

Podczas tych obrad wprowadzono zmiany w budżecie na 2018 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających. Ustalono zasady sytuowania miejsc sprzedaży alkoholu oraz godziny, w jakich będzie można kupić...

II Sesja Rady Miasta

Radni miasta spotkali się na obradach drugiej sesji. Najważniejszymi uchwałami były budżecie na 2018 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2018 – 2027 oraz w wysokości kredytu długoterminowego. Sesje...

I Sesja Rady Miasta VIII kadencji

Ukonstytuowała się rada miasta Ostrów Mazowiecka VIII kadencji. 20 listopada 2018 roku nowo wybrani radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Najwięcej mandatów otrzymał komitet Prawa i Sprawiedliwości – jedenaście. Dziewięć mandatów...

LVI Sesja Rady Miasta

Jesteśmy już po wyborach samorządowych i znamy skład nowej rady. Ale jeszcze przed 21 października zebrali się rajcy siódmej kadencji na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek grupy radnych. Chcieli oni...

LV Sesja Rady Miasta

Jedna z ostatnich sesji rady miasta siódmej kadencji odbyła się w połowie września. Trwała ponad osiem godzin i na sali dało się wyczuć rosnące napięcie związane ze zbliżającymi się wielkimi...

LIV Sesja Rady Miasta

Na 54. w tej kadencji obradach rajców miasta ponownie powrócił temat ścieżek rowerowych. Inwestycja od miesięcy budzi spory w miejskim samorządzie. Wszystko dlatego, że zaplanowane na początku 4 mln zł...

LII i LIII Sesja Rady Miasta

Na wniosek burmistrza rajcy spotkali się, by ponownie pochylić się nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie, polegających na dodaniu 3,5 mln zł do inwestycji budowy sieci ciągów pieszo rowerowych...

L i LI Sesja Rady Miasta

W poniedziałek 25 czerwca odbyła się jeszcze jedna sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek burmistrza, poświęcona zmianom w budżecie na 2018 rok, w tym dwóm spornym punktom, przez które uchwała nie...

XLIX Sesja Rady Miasta

Zgodnie z zapowiedzią radnych 14 czerwca, tydzień po poprzednich obradach, odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka. Poświęcona została zmianom w budżecie, które odrzucono poprzednio, w tym wnioskowi...

XLVIII Sesja Rady Miasta

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały związane ze zmianami w budżecie miasta. Burmistrz przedstawił radnym projekt budżetu zawierający w sumie 7 poprawek. Najważniejsze dotyczyły zwiększenia wkładu własnego do budowy...

XLVII Sesja Rady Miasta

Rada miasta kolejny raz spotkała się na sesji nadzwyczajnej. Na wniosek burmistrza zorganizowano obrady 24 kwietnia w celu przyjęcia uchwały dotyczącej podziału miasta na obwody głosowania na nadchodzące wybory samorządowe...

XLVI Sesja Rady Miasta

4 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, zwołana na wniosek rajców. Chcieli usłyszeć od burmistrza, jak wywiązał się ze stanowiska, które podjęli na poprzednich obradach, odnośnie do budowy ul...

XLV Sesja Rady Miasta

Podczas tej sesji radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa w naszym mieście w 2017 roku oraz o działalności miejskich instytucji kulturalnych i sportowych. Procedowali również nad zmianami w budżecie na...

XLIV Sesja Rady Miasta

Rada miasta Ostrów Mazowiecka spotkała się 7 marca na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Podczas spotkania debatowano m.in. o przyjęciu trzyletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących...

XLIII Sesja Rady Miasta

Dziewięciogodzinne obrady, które odbyły się ostatniego dnia stycznia, rozpoczęło złożenie wniosku przez grupę radnych opozycji o odwołanie z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, a także przewodniczących komisji gospodarki finansowej...

XLII Sesja Rady Miasta

20 grudnia miała miejsce czterdziesta druga sesja rady miasta, a najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2018 rok. Zaplanowane dochody na 2018 rok to prawie 110 mln zł, a...

XL Sesja Rady Miasta

Temat miejskich inwestycji, tych realizowanych i tych, które będą lub powinny być zrobione, zdominował czterdzieste w tej kadencji obrady sesji rady miasta. Radnym przedstawiony został stopień realizacji inwestycji drogowych, ale...

XXXIX Sesja Rady Miasta

4 października odbyła się XXXIX sesja rady miasta. Na początku spotkania emerytowany już pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej Eugeniusz Zaniewski otrzymał z rąk burmistrza honorową odznakę i legitymację „Za zasługi dla...

XXXVIII Sesja Rady Miasta

Rada miasta Ostrów Mazowiecka wznowiła obrady po wakacyjnej przerwie. Sesję, która odbyła się 31 sierpnia, zdominowała dyskusja na temat taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz problem...

XXXVI Sesja Rady Miasta

Ostatnie obrady rady miasta, które odbyły się w środę 28 czerwca, poświęcone były głównie ocenie sprawozdań z działalności miejskich spółek, stopnia realizacji miejskich inwestycji, a także sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy...

XXXV Sesja Rady Miasta

Trzydziesta piąta Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się 24 maja. Zanim radni doszli do podejmowania uchwał, długo rozsądzano sprawę skargi złożonej na burmistrza przez mieszkańca ulicy Chełmońskiego. Spór między...

XXXIII i XXXIV Sesja Rady Miasta

12 kwietnia w sali konferencyjnej ratusza odbyła się kolejna sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas obrad przyjęto informacje o działaniach podejmowanych na rzecz promocji miasta oraz podjęto zmiany w uchwale...

XXXII Sesja Rady Miasta

Trzydziesta druga w tej kadencji sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się 15 marca. Obrady rozpoczęła długa dyskusja związana z dofinansowaniem rozbudowy ul. 63 roku. Radni pochylili się też nad...

XXX Sesja Rady Miasta

25 stycznia obradowała rada miasta Ostrów Mazowiecka. Najważniejszą uchwałą był projekt budżetu na rok 2017. Niepodjęty na grudniowej sesji, znów wrócił pod obrady w niemal niezmienionej formie. Projekt budżetu znów...

XXIX Sesja Rady Miasta

Radni miasta obradowali 20 grudnia podczas dwudziestej dziewiątej sesji. Na początku dyskutowali nad rozwiązaniem problemu korków i częstych wypadków na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Warchalskiego i Ks. Sobotki. W dalszej części...

XXVI i XXVII Sesja Rady Miasta

Rada miasta spotkała się 25 października na obradach zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Sesja była krótka i przebiegła sprawnie. W porządku obrad znalazły się tylko 3 uchwały związane z możliwością ubiegania...

XXV Sesja Rady Miasta

Dwudziesta szósta sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się 5 października. Rozmawiano o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na obecny rok i o budowie nowej szkoły i przedszkola na miejsce "Małej...

XXIII i XXIV Sesja Rady Miasta

XXIII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbyła się 26 sierpnia. W porządku obrad znalazły się tylko trzy uchwały, dotyczące zmian w budżecie na obecny rok oraz...

XXII Sesja Rady Miasta

3 sierpnia została zwołana kolejna sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka, tym razem w trybie nadzwyczajnym. Na początku obrad niemal godzinną dyskusję wywołała uchwała w sprawie rozpatrzeniu skargi Centrum Komunikacyjno Handlowego...

XXI Sesja Rady Miasta

29 czerwca obradowała rada miasta Ostrów Mazowiecka. Długą i burzliwą dyskusję już na początku sesji wywołała uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiany wiązały się...

XX Sesja Rady Miasta

Radni miasta Ostrów Mazowiecka spotkali się 23 maja na dwudziestej sesji, podczas której procedowano nad uchwałą w sprawie rozwiązania kwestii własności budynku Centrum Handlowo Usługowego Carrefour przy ul. Mieczkowskiego. Centrum...

XVIII i XIX Sesja Rady Miasta

XVIII Sesja Rady Miasta odbyła się 20 kwietnia. Najważniejszym punktem w porządku obrad były zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016. W projekcie znalazło się wiele inwestycji drogowych, jak również...

XVII Sesja Rady Miasta

9 marca po raz 17 obradowali radni miasta Ostrów Mazowiecka. W porządku obrad znalazła się uchwałą mająca powołać do życia nową miejską instytucję kultury pod nazwą „Muzeum – Dom Rodziny...

XVI Sesja Rady Miasta

Rada miasta Ostrów Mazowiecka 27 stycznia obradowała po raz szesnasty. Najważniejszą uchwałą była ta dotycząca ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta oferta jest...

XV Sesja Rady Miasta

16 grudnia odbyła się XV sesja rady miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas obrad debatowano nad jedną z najważniejszych uchwał – budżetem na przyszły rok. Był to pierwszy projekt w całości opracowany...

XIV Sesja Rady Miasta

W czwartek, 26 listopada zwołana została w trybie nadzwyczajnym kolejna, już czternasta sesja rady miasta. Najważniejszą uchwałą, która znalazła się w porządku obrad, był wniosek o podwyżkę cen za zbiorowe...

XIII Sesja Rady Miasta

XIII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana została 4 listopada. Tego dnia nadano tytuł honorowego obywatelstwa miasta Ostrów Mazowiecka prof. dr. hab. Janowi Kaczyńskiemu, wieloletniemu nauczycielowi Liceum Ekonomicznego. Debatowano także...

XII Sesja Rady Miasta

7 października odbyła się XII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Podczas obrad debatowano o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w mieście, wieloletniej strategii rozwoju Ostrowi, programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, zmianach w budżecie...

XI Sesja Rady Miasta

2 września odbyła się jedenasta Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. Podczas obrad rozmawiano o powołaniu nowej jednostki organizacyjnej dokumentującej dzieje Ostrowi i północno...

IX Sesja Rady Miasta

24 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Najważniejszymi procedowanymi uchwałami, które wywołały długą dyskusję radnych, było zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta za 2014 r. i związane z nim...

VIII Sesja Rady Miasta

Rada Miasta Ostrów Mazowiecka 22 kwietnia obradowała po raz ósmy. Debatowano o funkcjonowaniu opieki społecznej w mieście oraz działaniach podejmowanych na rzecz promocji Ostrowi. Poruszono temat bezrobocia i związanym z...

VII Sesja Rady Miasta

18 marca odbyła się VII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Radni przyjęli informacje o realizacji programu „Bezpieczne miasto” za rok 2014 oraz rozmawiano o nowym systemie elektronicznego naboru dzieci do...

VI Sesja Rady Miasta

9 marca odbyła się VI Sesja Rady Miasta, zwołana na wniosek burmistrza. W porządku obrad znalazła się jedna uchwała, dotycząca wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej...

V Sesja Rady Miasta

4 lutego rada miasta Ostrów Mazowiecka obradowała po raz piąty. Rozmawiano o utworzeniu skrzynki nadawczej „Napisz do burmistrza”, o Miejskim Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a...

IV Sesja Rady Miasta

IV Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbyła się we wtorek 30 grudnia. Najważniejszym procedowanym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na 2015 r.      

III Sesja Rady Miasta

16 grudnia w sali konferencyjnej ratusza odbyła się III Sesja Rady Miasta. Wszystkie procedowane uchwały podjęte zostały jednogłośnie. Przyjęto zmiany w budżecie na rok 2014 i wieloletniej prognozie finansowej, wyrażono...

II Sesja Rady Miasta

Druga w nowej kadencji sesja miejska odbyła się 8 grudnia. Tego dnia ślubowanie złożył nowy burmistrz miasta Jerzy Bauer. „Obejmując urząd burmistrza miasta podtrzymuję wszystkie deklaracje z kampanii wyborczej. A...

I Sesja Rady Miasta

Radni miasta Ostrów Mazowiecka nowej kadencji obradowali po raz pierwszy 1 grudnia 2014 r. Podczas obrad radni złożyli ślubowanie i odebrali nominacje.      

Copyright © 2024 TV Ostrów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Początek strony